Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Ének - zene tanár felvételi követelmény

Utolsó módosítás dátuma : 2019. november 22.

A felvételi vizsga értékelése összesen 100 pont

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM, EGER
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
ÉNEK-ZENE TANÁR – OSZTATLAN KÉPZÉS

A felvételi vizsga:
– szóbeli, gyakorlati vizsga

Éneklési készség:
Alapvető követelmény az intonálási biztonság, a megfelelő hangszín, hangterjedelem, kifejező előadásmód szabadon választott népdalok előadása szöveggel, emlékezetből.
értékelése: 20 pont

- Népzenei ismeretek:
Népdalelemzés alapfokon - Ajánlott irodalom: Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos példatárával) - Zeneműkiadó Bp. 1971.
értékelése: 10 pont

- Szolfézs:
Lapról éneklés
10 szabadon választott kétszólamú mű előadása ének + zongorával vagy énekes partnerrel - Kodály: Bicíniumok és/vagy Bertalotti: Solfeggio-ból
értékelése: 15 pont

- Zeneelmélet:
Hangsorok 7# - 7b-ig, dúr, moll, modális és pentaton hangsorok éneklése szolmizálva és abszolút hangnévvel. A hangsorok szerkezete, jellemzői.
Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, domináns négyeshangzat (oldással) felépítése, hallás utáni felismerése.
Zongorán játszott dallam visszaéneklése.
értékelése: 30 pont

- Zeneirodalmi tájékozottság felmérése:
értékelése: 10 pont

- Hangszerjáték:
Zongora és vonós szakosok számára a zeneiskola 5. - 6. osztályának; fúvós, ütő, gitár szakosok számára a zeneiskola 4. osztályának minimális szintjén három különböző stílusú darab bemutatása.
Akiknek tanult hangszere nem a zongora, hanem bármilyen más hangszer, azoknak is kötelező zongorán két különböző stílusú darabot előadni, minimum a zeneiskola 2–3. osztályának szintjén.
értékelése: 15 pont

A jelentkező a népdalok, a bemutatni kívánt művek jegyzékét, valamint a pályaalkalmasságot igazoló egy hónapnál nem régebbi gégeszakorvosi vizsgálat eredményét hozza magával a felvételi vizsgára.


< Vissza